Đầu tư nước ngoài nước
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

* Ưu đăi đầu tư miễn thuế xem mục I phần D thông tư 113/2005/TT-BTC   

I. Cơ sở pháp lư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài việc chịu sự điều chỉnh của các văn bản điều hành chung về chính sách điều hành XNK, các luật thuế XNK, luật thuế VAT, luật thuế TTĐB..th́ chịu sự điều chỉnh của các văn bản chủ yếu sau đây:

1. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 hướng dẫn luật đầu tư

2.  Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 hướng dẫn chi tiết Luật thuế XK, nhập khẩu

3.- Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lư thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

4.   Thông tư 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000 của Tổng cục hải quan hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5.CV 5933/TC/TCHQ ngày 01/06/2004 về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định.

6.Công văn số 123/TCHQ-KTTT  ngày 05/01/2007 Giải đáp vướng mắc dự án ưu đăi đầu tư

7. Thông tư 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007  Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP  ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

8.Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ thương mại Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lư hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

II. Hồ sơ làm thủ tục xuất nhập khẩu

Như đối với hàng đầu tư trong nước

Tài liệu tham khảo