KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT-KTCL

Số Công văn

Ngày

Nội dung

KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT
11/2009/TT–BNN 04/03/2009 Sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình kiểm dịch động vật ban hành kèm theo QĐ15/BNNPTNT
48/2007/QĐ-BNN 29/05/2007 Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
35/2007/QĐ-BNN 23/04/2007 Về việc công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
34/2007/QĐ-BNN 23/04/2007

Về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

02/2007/NĐ-CP 05/01/2007

Về kiểm dịch thực vật

15/2006/QĐ-BNN

08/03/2006

Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
73-2005-QD-BNN 14-11-2005 Về việc Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
72-2005-QD-BNN 14-11-2005 Về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật  của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
547/TY-KD 20/05/2004 Về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, TNTX, TXTN chuyển cửa khẩu, quá cảnh động vật, SP động vật
45-2005-QD-BNN 25/07/2005 Danh mục kiểm dịch động vật
46-2005-QD-BNN 25/07/2005 Danh mục đối tượng phải kiểm tra vệ sinh thú y
472/TCHQ-GSQL 02/02/2005 Sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh KD TNTX
3329/TCHQ-ĐT 19/08/2005 Ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm
4042/TCHQ-GSQL 04/10/2005 Tạm ngừng NK lợn và các SP chế biến từ lợn
58/2002/NĐ-CP 03/06/2002 Banh hành điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc BVTV
17/2003/TTLT-BCN-BNN-BTS 14/03/2003 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật, thủy sản
244/BVTV-KD 01/04/2003 Hướng dẫn thực hiện 17/2003/TTLT-BCN-BNN-BTS
169/TY-KD 28/03/2003 Hướng dẫn thực hiện 17/2003/TTLT-BCN-BNN-BTS
05/2003/QĐ-BTS 29/04/2003 Sửa đổi Thông tư 17/2003/TTLT-BCN-BNN-BTS
56/2001/QĐ-BNN-BVTV 23/05/2001 Công bố danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
100/2007/QĐ-BNN 03/12/2007

về việc bổ sung, sửa đổi quyết định số 72/2007/qđ-bnn ngày 06/8/2007 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

62/2007/QĐ-BGTVT 28/12/2007

ban hành quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008

58/2007/QĐ-BGTVT 21/11/2007

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

57/2007/QĐ-BGTVT 21/11/2007

Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

818/2007/QĐ-BYT
05/03/2007
Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
23/2007/QĐ-BYT
29/03/2007
Về việc ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước  về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
05/2007/TT-BYT 07/03/2007

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiệnkiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

26/2006/QĐ-BKHCN 18/12/2006

Về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu”

4876/TCHQ-GSQL 13/10/2006 V/v kiểm tra VSATTP nhập khẩu
4761/TCHQ-GSQL 09/10/2006 V/v: thông quan đối với hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng
50/2006/QĐ-TTg 07/03/2006 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
18/2005/TTLT-BYT-BTM 12/07/2005 Quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
24/2005/TTLT-BYT-BTS 08/12/2005 Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
01/2006/TTLT-BYT-BNN 04/01/2006 Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ 28/06/2001 Hướng dẫn thủ tục hải quan kiểm tra chất lượng nhà nước.
117/2000/QĐ-BKHCN 26/01/2000

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng năm 2000

163-2004-ND-CP 07-09-2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
53/2001/QĐ-BKHCNMT 08/10/2001 Loại bỏ một số mặt hàng XK ra khỏi danh mục hành XNK phải kiểm tra nhà nước về CL
02/2002/QĐ-BKHCN 25/10/2002

Về việc loại bỏ mặt hàng Dầu thô thực vật ra khỏi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượngBộ Trưởng

2848/BKHCN-TDC 24/11/2003 Điều chỉnh mã số hàng hóa trong danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng