QUẢN LÝ NGUỒN VỐN-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

     * Văn phòng đại diện khi ký hợp đồng phải có uỷ quyền của thương nhân nước ngoài cho từng hợp đồng ( Nghị định số 72/2006/NĐ-CP )

    

Số Công văn

Ngày

Nội dung

NHẬP KHẨU BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

02/2009/TT-BKH

17/02/2009

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

39/2008/QĐ-TTG

14/03/2008

ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

131/2007/TT-BTC 05/11/2007

sửa đổi, bổ sung thông tư số 63/2007/tt-btc ngày 15/06/2007 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

130/2007/TT-BTC 02/11/2007

sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 27/2007/tt-btc ngày 03/4/2007 của bộ tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

118/2007/TT-BTC 02/10/2007

hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

63/2007/TT-BTC

15/06/2007

hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

27/2007/TT-BTC 03/04/2007

Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư  và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

13/2006/TT-BTM 29/11/2006 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại nghị định số 111/2006/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựngtheo luật xây dựng
72/2006/NĐ-CP 25/07/2006

Quy định về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoàivà của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

71/2005/NĐ-CP 06/06/2005

Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

175/2004/NĐ-CP 10/10/2004 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vứ thương mại
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
03/2008/NĐ-CP

07/01/2008

về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2007/nđ-cp ngày 13 tháng 06 năm 2007 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

59/2007/QĐ-BGTVT 22/11/2007

ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  do bộ giao thông vận tải quản lý

36/2007/QĐ-BYT 23/10/2007

ban hành quy trình thẩm định  và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y Tế  sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Quản lý đầu tư xây dựng công trình
78/2007/NĐ-CP

11/05/2007

Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh -chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh,hợp đồng xây dựng - chuyển giao

131/2006/NĐ-CP 09/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

112/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư­ xây dựng công trình
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Luật đấu thầu 2005 29/11/2005  
256/2006/QĐ-TTG 09/11/2006

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

111/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
13/2006/TT-BTM 29/11/2006 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại nghị định số 111/2006/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựngtheo luật xây dựng