NỘI ĐỊA HÓA

(Bãi bỏ từ 01/10/2006)

Số Công văn

Ngày

Nội dung

43/2006/QĐ-BTC

29/08/2006

Về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử
5193TC/TCHQ 28/04/2005 Thực hiện chính sách thuế tỷ lệ nội địa hóa
2865TC/TCT 28/03/2003 Quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm phụ tùng nhành có khí, điện, điện tử
1944/1998/QĐ-BTC 25/12/1998 Ban hành thuế suất theo tỷ lệ nội địa hóa
150/TCHQ-KTTT 09/01/2001 Hươngd dẫn thu thuế theo tỷ lệ nội dịa hoá
120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ 25/12/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 15/12/1998 của liên Bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan.

176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ 25/12/1998 Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá
3614TC/TCT 16/04/2003 thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002
3615/TC/TCT 16/04/2003 thực hiện chính sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002
2627TC/TCT 24/03/2003 Quyết toán thuế nhập khẩu linh kiện xe máy, động cơ xe máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2002
13709TC/TCT 16/12/2002 Chuyển từ nhập khẩu động cơ sang mua động cơ trong nước
4687 TCT/NV3 09/12/2002 Xử lý nợ thuế nhập khẩu xe hai bánh gắn máy
02/2002/TT-BCN 18/09/2002 Hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước
24/2002/QĐ-BCN 07/06/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệpVề việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy
38/2002/QĐ-TTg 14/03/2002

Về việc quản lý lắp rápvà nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

92/2001/TTLT-BTC-BCN -TCHQ 20/11/2001

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối vớisản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.

52/2002/TTLT-BTC-BCN 04/06/2002

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQngày 20/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quanhướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuấtxe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.