Phân bón và chế phẩm phân bón:

Cơ sở pháp lư:  (danh mục xem thêm tại phần tra cứu hàng hóa)

- Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 23/04/2007 Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

 Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 06/10/2003 về quản lư sản xuất kinh doanh phân bón.

- Ngh định 191/2007/NĐ-CP ngày  31/12/2007Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lư sản xuất, kinh doanh phân bón

- Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lư sản xuất, kinh doanh  phân bón

- Thông tư số 02/2007/TT-BCN ngày 22/03/2007

- CV 5495/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2003 hướng dẫn thêm về thủ tục Hải quan đ/vễ NK, gia công phân bón

- Thông tư  32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc quản lư chuyên nghành nông nghiệp.

- Các Quyết định 10/2007/QĐ-BNN , Quyết định 55/2006/QĐ-BNN , 77-2005-QD-BNN ngày 23/11/05, Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/08/2004 v/v Ban hành Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu  thông tại Vệt nam.

Thủ tục hải quan

1. Đối với các loại phân bón có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam theo Quyết định 55/2006/QĐ-BNN Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19 tháng 08 năm 2004 và Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

2. Những loại phân bón ngoài các Danh mục nêu trên, khi nhập khẩu để nghiên cứu, khảo nghiệm hoặc các trường hợp đặc biệt khác phải được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ công nhận phân bón mới và bổ sung vào Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.