THỦ TỤC HẢI QUAN XĂNG DẦU

I. Cơ sở pháp lư:

              - Thông tư 04/2008/TT-BCT ngày 01/04/2008 hướng dẫn đăng kư kế hoạch sản xuất, chế biến,nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

              - Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 Về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

               - Quyết định số 04/2007/QĐ-BCT ngày 11/09/2007 về nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu

               - Nghị định s 55/2007/NĐ-CP 06/04/2007 về việc Kinh doanh xăng dầu

- Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004 của BTC.

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính.

- Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính.

- Quyết định số 1951/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của TCHQ

- Điều 29, 30 Luật Hải quan.

- Quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng CP.

- Quyết định 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

II.Khái niệm xăng, dầu

Xăng, dầu nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất (theo qui định tại Quyết định 30/2004/QĐ-BTC) bao gồm xăng động cơ, diesel, ma zút, dầu hoả, nhiên liệu bay (ZA1, TC1).

III. Điều kiện kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

- Doanh nghiệp được kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu  phải có Giấy phép kinh doanh do Bộ Thương mại cấp và phải đáp ứng được các điều kiện qui định tại Điều 5 Quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quy chê quản lư kinh doanh xăng dầu.

- Doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập - tái xuất  xăng, dầu  phải có Giấy phép kinh doanh do Bộ Thương mại cấp.

IV. Chứng từ phải nộp:

* Hàng nhập khẩu, tạm nhập:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính.

- Hợp đồng mua hàng: 01 bản sao.

- Vận tải đơn: 01 bản sao.

- Hoá đơn thương mại: 01 bản chính.

- Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao (xuất tŕnh bản chính, nếu nhập nhiều lần th́ cấp Phiếu theo dơi trừ lùi số lượng hàng hóa nhập khẩu từng lần).

- Chứng thư giám định khối lượng: 01 bản chính.

- Giấy Thông báo hoặc Giấy đăng kư kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chất lượng (đối với hàng yêu cầu phải kiểm tra chất lượng): 01 bản chính.

* Hàng tái xuất:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính.

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập: 01 bản sao. (xuất tŕnh bản chính để đối chiếu).

- Hợp đồng bán hàng: 01 bản sao.

Giấy đăng kư kinh doanh của doanh nghiệp cung ứng tàu biển: 01 bản sao (đối với trường hợp hàng bán cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam và tàu Việt Nam chạy trên tuyến quốc tế xuất cảnh).

- Hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp được phép nhập khẩu xăng, dầu và doanh nghiệp cung ứng tàu biển: 01 bản sao (đối với doanh nghiệp có chức năng cung ứng tàu biển).

- Đơn đặt hàng của Thuyền trưởng hoặc của Hăng tàu: 01 bản chính hoặc bản Fax có xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp.

- Văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của Ban quản lư khu Công nghiệp, Khu chế xuất (đối với trường hợp xăng, dầu bán cho doanh nghiệp Khu chế xuất): 01 bản sao (xuất tŕnh bản chính để đối chiếu).

- Chứng thư giám định về chủng loại (đối với trường hợp tái xuất qua đường bộ): 01 bản chính.

- Chứng thư giám định khối lượng (đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập và xăng, dầu tái xuất bằng tàu biển, tàu sông): 01 bản chính.

V. Thời điểm mở tờ khai, tính thuế và mức thuế suất được áp dụng:

- Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính.

- áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đăi đối với xăng dầu theo hướng dẫn tại Công văn 1072/TC-TCT ngày 10/03/1999 và bổ sung tại Công văn 7159/TC-TCT bgày 14/07/2003 của Bộ tài chính, công văn 2238/TCHQ-GSQL ngày 13/06/2003 của Tổng cục hải quan (xăng dầu nhập khẩu không cần C/O vẫn được hưởng thuế suất ưu đăi).

VI. Trường hợp xăng, dầu nhập khẩu thuộc Danh mục phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng.

1. Đối với xăng dầu nhập khảu:

- Cơ quan hải quan tiến hành giám sát việc bơm xăng, dầu lên bồn (bồn, bể rỗng) và chỉ khi có Giấy xác nhận đạt yêu cầu chất lượng th́ tiến hành thông quan. Nếu bơm hàng xong mà doanh nghiệp chưa xuất tŕnh được  Giấy xác nhận đạt yêu cầu chất lượng th́ niêm phong bồn.

Trường hợp doanh nghiệp không có bồn, bể rỗng mà bơm vào bồn, bể đang chứa xăng dầu cùng loại th́ niêm phong toàn bộ chờ kết quả kiểm tra chất lượng. Doanh nghiệp chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ bị xử lư trước pháp luật nếu như xăng, dầu nhập khẩu không đạt yêu cầu về chất lượng.

2. Đối với xăng, dầu tạm nhập - tái xuất:

- Không phải kiểm tra chất lượng đối vớ trường hợp xăng, dầu được bơm vào bồn, bể rỗng và niêm phong hải quan cho đến khi tái xuất.

Việc bơm chung vào bồn, bể chứa xăng, dầu nhập kimh doanh phải đảm bảo các điều kiện sau:

       + Xăng, dầu tạm nhập phải cùng chủng loại với xăng, dầu có sẵn trong bồn, bể chứa.

       + Phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng như đối vớ xăng dầu nhập khẩu và cũng bị xử lư nếu như có thông báo không đạt yêu cầu về chất lượng của cơ quan kiểm tra Nhà nước.

VII. Xác định khối lượng thực tế của xăng, dầu:

-  Xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập và xăng, dầu tái xuất bằng tàu biển, tàu sông: Căn cứ vào Chứng thư giám định của Tổ chức giám định có chức năng giám định khối lượng xăng dầu.

- Một số trường hợp khác qui định cụ thể tại Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 06/04/2004 của Bộ tài chính.