THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

    Công văn số 5415/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quam NK tài sản cho thuê tài chính

    Ngày 2/5/2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Căn cứ Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan và nghị định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số điểm về thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và động sản khác để cho thuê tài chính (dưới đây gọi tắt là tài sản cho thuê tài chính) như sau:

Xem tiếp....

Số Công văn

Ngày

Nội dung

95/2008/NĐ-CP 25/08/2008 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/01 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính
81/2008/NĐ-CP

29/07/2008

sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2002/nđ-cp ngày 04 tháng 10 năm 2002 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính
65-2005-ND-CP 19-05-2005 Sửa đổi nghị dịnh số 16/2001/NĐ-CP về cho thuê tài chính

113/2005/TT-BTC

15/12/2005

Hướng dẫn thuế XK, NK

5415/TCHQ-GSQL

28/10/2003

Thủ tục hải quam NK tài sản cho thuê tài chính

24/2002/TT-BTC

20/03/2002

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ đối với các hoạt động cho thuê tài chính

16/2001/NĐ-CP

02/05/2001

Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

 

24/2000/NĐ-CP

31/07/2000

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

13/2001/TT-BTC

08/03/2000

Hướng dẫn thuế DN đtư nước ngoài

 35/2002/NĐ-CP

29/03/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theoNghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

51/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

208/TCHQ-GSQL

22/01/1996

Thủ tục nhập khẩu cấp phiếu theo dõi hàng hoá nhập khẩu