THỦ TỤC HẢI QUAN THUÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ NƯỚC NGOÀI

 

 

Công văn số 3843/TCHQ-GSQL ngày 17/08/2000 hướng dẫn thực hiện Quy chế về thuê máy móc thiết bị của nước ngoài

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Ngày 10/12/1999, Bộ Thương mại có Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM ban hành Qui chế về thuê máy móc thiết bị của  nước ngày (Tổng cục đã sao gửi Hải quan các tỉnh thành phố tại công văn số 8115/TCHQ-VP ngày 29/12/2000).Để việc thực hiện văn bản trên được thống nhất trong toàn ngàng, sau khi trao đổi với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số điểm liên quan đến thủ tục hai quan như sau:

 

Số Công văn

Ngày

Nội dung

113/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn thi hành thuế XK, thuế NK
3843/TCHQ-GSQL 17/08/2000 Hướng dẫn thực hiện Quy chế về thuê máy móc TB của nước ngoài

TT 26/2001/TT-BTM

04/12/2002

Thông Tư Sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ..

TT 22/2000/TT-BTM

15/12/2000

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp...

NĐ 44/2001/NĐ-CP

02/08/2001

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại...

1447/1999/QĐ-BTM 10/12/1999 Quy chế về thuê máy móc TB nước ngoài
94/1998/NĐ-CP 17/11/1998 Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế  xuất khẩu, thuế nhập khẩusố 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998
169/1998/TT-BTC 22/12/1998 chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại VN không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN

57/1998/NĐ-CP

31/07/1998

Hướng dẫn chi tiết một số điều Luật thương mại

06/2000/TT-TCHQ

31/10/2000

Hướng Dẫn Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hoá Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

NĐ 24/2000/NĐ-CP

31/07/2000

Quy định chi tiết Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam