NGUYN LIỆU SX THUỐC L

Số Cng văn

Ngy

Nội dung

1360/BCT-CNN 19/02/2009 nhập khẩu phụ tng thay thế cho my mc thiết bị chuyn ngnh thuốc l
14/2008/TT-BCT 25/11/2008 Hớng dẫn thực hiện một số quy ịnh tại Nghị ịnh 119/2007/N-CP ngy 18/07/2007 về Sản xuất v Kinh doanh thuốc l

001/2007/TT-BCT

30/08/2007

Hớng dẫn thực hiện một số iều của Nghị ịnh số 119/2007/N-CPngy 18 thng 7 nm 2007 của Chnh phủ về sản xuất v kinh doanh thuốc l

119/2007/N-CP

18/07/2007

Về sản xuất v kinh doanh thuốc l

01/2007/TTLT-BTM-BCN 10/01/2007

Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc l điếu, xì g quy định tại  Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngy 23 thng 01 năm 2006 của Chnh phủ quy định chi tiết thi hnh Luật Thương mại về hoạt động mua bn hng ho quốc tế v cc hoạt động đại lý mua, bn, gia cng v qu cảnh hng ha với nước ngoi

3167/TCHQ-GSQL 04/07/2003 Ghi nhãn thuốc l iếu xuất khẩu
1523/TCHQ-GSQL 09/04/2002 Kiểm tra thuốc l xuất khẩu
2273/TCHQ-GSQL 22/05/2002 Thủ tục hải quan ối với my mc thiết bị, nguyn liệu, giấy cuốn thuốc l nhập khẩu
2795/CV-KHT 25/07/2002 Nhập khẩu phụ liệu thuốc l
01/2002/TT-BCN 26/02/2002

Hớng dẫn thực hiện một số iều của Nghị ịnh số 76/2001/N-CPngy 22 thng 10 nm 2001 của Chnh phủ về hoạt ộng sản xuất v kinh doanh thuốc l

76/2001/N-CP 22/10/2001 Quản lý hoạt ộng sản xuất v kinh doanh thuốc l