THUỐC THÚ Y

I- Cơ sở pháp lư (xem thêm danh mục tại phần tra cứu hàng hóa)

Thuốc thú y, nguyên liệu sx thuốc thú y và các chế phẩm sinh học dùng trong thú y:

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của BNN về việc Quy định thủ tục đăng kư sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm  sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

- Thông tư  32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006  hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc quản lư chuyên nghành nông nghiệp.

- Quyết định số 03-2006-QD-BNN ngày 12/01/2006 Công bố Danh mục thuốc thú y đựoc phép lưu hành, cấm sử dụng và hạn chế sử dụng tại Việt nam.

- Quyết Định s 11/2007/QĐ-BNN  và Quyết Định s 05/2006/QĐ-BNN  ngày 12/01/2006

- Quyết định số  45/2006/QĐ-BNN ngày 06/06/2006 và Quyết định số 46/2006/QĐ-BNN ngày 06/06/2006

II- Thủ tục hải quan

1. Đối với các loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học và hoá chất dùng trong thú y tại các Quyết định số 05/2006/QĐ-BNN ngày 12 tháng 01 năm 2006 về Danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y và Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 06 tháng 02 năm 2007 về Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam (các danh mục bổ sung từng thời kỳ), khi nhập khẩu thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu. Riêng đối với các loại vắc xin và vi sinh vật tại Quyết định số 11/2006/QĐ-BNN phải có ư kiến của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với nhập khẩu các loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y ngoài các Danh mục nêu trên,  khi nhập khẩu, thương nhân phải có xác nhận của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT trong đơn hàng nhập khẩu .

3. Nhập khẩu thuốc và vắc xin thú y trong trường hợp có dịch bệnh khẩn cấp:

Khi có dịch bệnh khẩn cấp, việc nhập khẩu thuốc và vắc xin thú y chưa có trong Danh mục thuốc và vắc xin thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định.