NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

Số Công văn

Ngày

Nội dung

23/2007/QĐ-BYT

29/03/2007

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước  về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

05/2007/TT-BYT 07/03/2007

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiệnkiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

 163/2004/NĐ-CP 07/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
181/TCHQ-GSQL 17/01/2005 V/v vệ sinh an toàn thực phẩm ssối với hàng NK SXXK
18/2005/TTLT-BYT-BTM 12/07/2005 Quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
24/2005/TTLT-BYT-BTS 08/12/2005 Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
01/2006/TTLT-BYT-BNN 04/01/2006 Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
08/2004/TT-BYT 23/08/2004  Hướng dẫn việc quản lư các sản phẩm thực phẩm chức năng
603YT-QLTP 23/12/2003 Thủ tục nhập khẩu thưc phẩm
5946/TCHQ-GSQL 20/11/2003 Thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu
12/2003PL-UBTVQH 11   Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm