CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Số Công văn

Ngày

Nội dung

10/2009/QĐ-TTg 16/01/2009 Cơ chế hỗ trợ phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2009-2015
5282/TC-TCHQ 29/04/2005 miễn thuế NK TB của dự án mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền trung
5439TC/TCHQ 06/05/2005 Miễn thuế NK hàng chuyên dùng phcụ vụ GDĐT
9142TC/TCHQ 03/09/2003 C/s thuế đối với hàng hóa cung cấp cho dự án bữa trưa học đường
14/2003/TT-BTC 24/02/2003 Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi vậtliệu làm nhà vượt lũ Đòng bằng sông Cửu Long
68/2002/TT-BTC 15/08/2002 Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư máy móc TB nhập khẩu đóng mới toa xe
747TC/TCDN 21/01/2003 Hướng dẫn miễn thu chênh lệch giá đối với thép đóng tàu biển
3814/TCHQ/KTTT 08/08/2003 Miễn thu chênh lệch giá mặt hàng thép tấm NK đóng mới tàu biển
3662TC/TCT 16/04/2002 Hướng dẫn xử lý miễn thuế XK, thuế NK đối với các dự án đóng mới tàu biển
86/2000/TT-BTC 16/08/2000 Hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính PT công nghiệp trọng điểm theo QĐ số 37/2000/QĐ-ttg
03/2000/TT-BCN 31/05/2000 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 37/2000/QĐ-TTg
117/2000/QĐ-TTg 10/10/2000 chính sách và cơ chế tài chính đối với dự án đóng mới tàu biển
1420/2001/QĐ-TTg 2/11/2001 Phê duyệt đề án phát triển Tổng cty CN tàu thủy VN giai đoạn 2001-2010
115/2002/TT-BTC 24/12/2002 Hướng dẫn Quyết địng số 1420/2001/QĐ-TTg
13100TC/TCT 02/12/2002 Thời hạn nộp thuế VAT hàng nhập khẩu
4272TC/TCT 28/04/2003 Thuế NK nguyên vật liệu vật tư trong nước chưa sx được sx động cơ dưới 30CV
63/2002/QĐ-BHKCNMT 12/08/2002 Ban hành danh mục nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho sx phần mềm trong nước đã sx được
82/2001/QĐ-TTG 24/05/2001 Phê duyệt phương hướng mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công ngệ nhà nước 2001-2005
31/2001/TT-BTC 21/05/2001 Hướng dẫn ưu đãi thuế cho CN phần mềm tại quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/200
2868/TC/TCT 28/03/2003 Thuế TTĐB đối với điều hoà nhiệt độ xe ôtô chở khách
493/QĐ-TTG 09/05/2003 Chính sách ưu đãi hỗ trợ PT SP ôtô Transinco
123/2004/TT-BTC 22/12/2004 Hướng dẫn thực hiện thuế đối với ưu đãi phần mềm
128/2000/QĐ-TTg 20/11/2000 ưu đãi CN phần mềm