THỦ TỤC HỘI CHỢ TRIỂN LĂM

Số Công văn

Ngày

Nội dung

37/2006/NĐ-CP 04/04/2006 Quy định chi tiết luật thương mại về xúc tiến thương mại
1313/TCT-PCCS 11/04/2006 Thu thuế đối với hàng hóa bán tại hội chợ triển lăm
113/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn thi hành thuế XK, thuế NK
32/1999/NĐ-CP 05/05/1999 khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lăm thương mại
154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Quy định chi tiết một số điều luật Hải quan và luật HQ sửa đổi
05/2005/TT-BTC 11/01/2005 hướng dẫn chế độ áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
18/2001/TT-BTM 12/07/2001

Hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

17/2001/TT-BTM 12/07/2001 Hướng Dẫn thực hiện hoạt động khuyến mãi quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại