VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Số công văn

Ngày

Nội dung

1228/2006/QĐ-BCN 17/05/2006 Đính chính thông tư 03/2006/TT-BCN
03/2006/TT-BCN 14/04/2006 Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệpvà nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao
10/2006/QĐ-BCN 14/04/2006 Ban hành Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao
04/2006/TT-BCN 27/04/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCNngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý,sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
02-2005-TT-BCN

         29-03-2005

Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứngvà sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

64/2005/NĐ-CP

  16/05/2005

Nghị định của chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp