Bộ hồ sơ khiếu nại

 

Một bộ hồ khiếu nại bảo hiểm thường gồm:


- Hợp đồng hay giấy chứng nhận bảo hiểm gốc

- Vận đơn gốc

- Bản sao hoá đơn gốc hoặc các hoá đơn chi phí

- Chứng từ xác nhận số lượng, trọng lượng hàng

- Thư kèm tính toán số tiền khiếu nại

- Giấy yêu cầu bồi thường hàng hoá tổn thất (theo mẫu )

Tuỳ từng trường hợp khiếu nại cụ thể, cần kèm thêm các chứng từ sau :

1. Đối với hàng hoá hư hỏng hay mất mát:

- Biên bản giám định do người bảo hiểm hoặc đại lư của người bảo hiểm cấp

- Biên bản đổ vỡ do tàu gây ra (COR)

- Biển bản đổ vỡ do cảng gây ra

- Thư từ khiếu nại hoặc bảo lưu quyền khiếu nại liên quan tới trách nhiệm của người thứ ba (nếu có)

2. Đối với hàng hoá bị thiếu nguyên kiện:

- Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC)

- Xác nhận hàng thiếu của đại lư hăng tàu (CSC)

- Kết toán báo lại của cảng (CA)

- Thư khiếu nại hăng tàu (nếu có)

3. Đối với tổn thất chung

- Văn bản tuyên bố tổn thất chung của chủ tàu

- Bản tính toán phân bổ tổn thất chung của lư toán sư

- Các văn bản có liên quan khác

4. Đối với hàng hoá bị tổn thất toàn bộ

- Thư thông báo của người chuyên chở cho người nhận hàng về tổn thất toàn bộ
- Xác nhận của người chuyên chở về lô hàng đă được xếp lên tàu.

Hồ sơ khiếu nại phải được gửi trực tiếp cho người bảo hiểm hoặc đại lư của họ trong thời gian sớm nhất nhưng không được chậm quá 9 tháng (nếu khiếu nại tổn thất có liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba) kể từ khi hàng được dỡ khỏi tàu biển tại cảng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác.