Nghĩa vụ của người được bảo hiểm

 

Thông báo ngay cho người bảo hiểm hoặc đại lư của họ đến giám định. Nếu người bảo hiểm không có đại lư địa phương, người được bảo hiểm có thể yêu cầu một giám định viên có đăng kư tại địa phương giám định. Trừ khi đă có một thỏa thuận khác, người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết một vụ khiếu nại không được chứng minh bằng Biên bản giám định (survey report).


- Tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm pḥng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất. Nếu không, người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho các mất mát, hư hỏng.

- Tự ḿnh hoặc hướng dẫn người bảo hiểm tham gia cứu hộ và bảo vệ hàng. Bất kỳ biện pháp nào do người bảo hiểm hay người được bảo hiểm tiến hành đều không được coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng.


- Bảo lưu đầy đủ quyền khiếu nại cho người bảo hiểm đối với người vận chuyển hay người thứ ba:


+ Khiếu nại người vận chuyển, chính quyền cảng về bất kỳ kiện hàng nào bị mất.
+ Yêu cầu đại diện người vận chuyển tham gia chứng kiến giám định ngay khi phát hiện hàng có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng. Qua giám định nếu thấy có tổn thất phải lập hồ sơ khiếu nại.


+ Nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng,


gửi Thư dự kháng (Letter of reservation) cho đại diện người vận chuyển trong ṿng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Nếu người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trên, người bảo hiểm có quyền từ chối các khiếu nại thuộc trách nhiệm người vận chuyển hay người thứ ba.

- Nộp đủ giấy tờ chứng minh để đ̣i người bảo hiểm bồi thường, tùy trường hợp giấy tờ thường có :

+ Bản chính đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

+ Bản chính hoặc bản sao hóa đơn thương mại, kèm tờ kê chi tiết hàng và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.

+ Bản chính vận đơn và/hoặc hợp đồng vận chuyển các loại

+ Biên bản giám định và chứng từ khác chỉ rơ mức độ tổn thất.

+ Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.

+ Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật kư hàng hải.

+ Công văn, thư từ trao đổi đối với người vận chuyển và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

+ Thư đ̣i bồi thường.