EXIMPRO :: Thanh toán quốc tế

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ

 

Nhờ thu hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Collection) là phương thức nhờ thu trong đó người xuất khẩu sau khi đă hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng dịch vụ tiến hành uỷ thác cho ngân hàng phục vụ ḿnh thu hộ tiền ở người nhập khẩu không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà c̣n căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoágửi kèm theo với điều kiện nếu người nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán th́ ngân hàng mới trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu nhận hàng hoá.

Quy tŕnh nhờ thu kèm chứng từ:

(1) Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu nhưng không giao bộ chứng từ hàng hoá

(2) Người xuất khẩu gửi hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá đến ngân hàng nhận uỷ thác để nhờ thu hộ tiền ở người nhập khẩu

(3) Ngân hàng nhận uỷ thác chuyển hối phiếu và bộ chứng từ sang ngân hàng đại lư để thông báo cho người nhập khẩu

(4) Ngân hàng đại lư chuyển hối phiếu chấp nhận đến người nhập khẩu yêu cầu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền

(5) Người nhập khẩu thông báo đồng ư hay từ chối trả tiền

(6) Ngân hàng đại lư trích tài khoản người nhập khẩu chuyển tiền sang cho ngân hàng nhận uỷ thác thu để ghi có cho người xuất khẩu hoặc là thông báo việc từ chối trả tiền của người nhập khẩu

(7) Ngân hàng nhận uỷ thác báo có hoặc là thông báo việc từ chối trả tiền cho người xuất khẩu
Nhận xét: Trong phương thức nhờ thu hối phiếu kèm chứng từ, người xuất khẩu ngoài việc uỷ thác cho ngân hàng thu tiền mà c̣n nhờ ngân hàng thông qua ciệc khống chế bộ chứng từ hàng hoá để buộc người nhập khẩu phải trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Nhờ vậy phương thức này dảm bảo khả năng thu tiền hơn phương thức chuyển tiền và nhờ thu hối phiếu trơn.

Theo Thị trường ngoại hối và thanh toán quốc tế ( Dương Hữu Hạnh)