Thủ tục khiếu nại

 

Trường hợp hàng hoá bị tổn thất, người được bảo hiểm hoặc đại diện của họ cần thực hiện các bước chính sau đây:

Đối với hàng hoá bị tổn thất riêng

- Khi phát hiện hàng hoá bị tổn thất phải thông báo và yêu cầu người bảo hiểm hoặc đại lư của họ giám định ngay bằng cách gửi Giấy yêu cầu giám định (theo mẫu) trong ṿng 60 ngày kể từ khi hàng được bốc dỡ khỏi tàu biển tại cảng có ghi tên trên đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Gửi ngay Thư khiếu nại (hoặc Bảo lưu quyền khiếu nại) cho người chuyên chở hoặc chính quyền cảng về tổn thất do họ gây ra.

Đối với tổn thất chung

- Kư vào các văn bản liên quan đến tổn thất chung theo yêu cầu của chủ tàu.
- Thông báo cho người bảo hiểm để làm thủ tục bảo lănh hoặc kư quỹ tổn thất chung.

Lưu ư: Đối với các tổn thất dưới 200 USD, nếu có đầy đủ chứng từ xác nhận t́nh trạng tổn thất do người chuyên chở hoặc người thứ ba gây ra th́ không cần yêu cầu giám định.

Đối với hàng hoá bị tổn thất toàn bộ

- Thông báo ngay cho người bảo hiểm biết mọi tin tức đă thu thập được.

- Cùng với người bảo hiểm tiến hành mọi thủ tục và biện pháp giải quyết có hiệu quả kinh tế nhất.

Đối với nghi ngờ hàng hoá có tổn thất

- Gửi ngay Thư dự kháng (Letter of Reservation) cho thuyền trưởng trong ṿng 3 ngày kể từ khi lô hàng được dỡ khỏi tàu.

- Yêu cầu và tổ chức giám định đối tịch (chủ hàng, bảo hiểm, tàu) ngay trong thời gian nói trên.