GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

    I- Cơ sở pháp lư

- Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh.
-
Thông tư  32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 hướng dẫn việc XNK hàng hóa thuộc quản lư chuyên nghành nông nghiệp.

- Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 về việc Ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

- Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục giống cây được phép sản xuất , kinh doanh.

- Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ban hành danh mục giống vật nuôi được phép sx kinh doanh

- Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15/05/2007

- Công văn 648/CV-NN-TT ngày 13/05/2005.

- Quyết định số 69/2004/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2004 về danh mục giống cây trồng cấm XK. 

- Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004  về danh mục vật nuôi cấm XK

- Kiểm dịch động vật, thực vật

    II- Thủ tục hải quan

1. Xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng

1.1. Xuất khẩu giống cây trồng:

a. Cấm xuất khẩu các loại giống cây trồng quư hiếm nằm trong Danh mục giống cây trồng quư hiếm cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2004. 

b. Đối với các loại giống cây trồng khác không thuộc Danh mục trên, khi xuất khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

1.2. Nhập khẩu giống cây trồng:

a. Đối với giống cây trồng thuộc các Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006 và Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 03 năm 2005 do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

b. Các loại giống cây trồng ngoài Danh mục trên, khi nhập khẩu để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử hoặc các trường hợp đặc biệt khác phải được Cục Trồng trọt (đối với giống cây nông nghiệp) và Cục Lâm nghiệp (đối với giống cây lâm nghiệp) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp phép. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, sản xuất thử, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ công nhận giống mới, sau đó bổ sung vào Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

2. Xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi

2.1. Xuất khẩu giống vật nuôi:

a. Cấm xuất khẩu các loại giống vật nuôi quư hiếm nằm trong Danh mục giống vật nuôi qúy hiếm cấm xuất khẩu theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

b. Đối với các loại giống vật nuôi khác ngoài Danh mục trên, khi xuất khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu và xuất tŕnh giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nếu nước nhập khẩu hoặc chủ hàng có yêu cầu.

 2.2. Nhập khẩu giống vật nuôi:

a. Đối với giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu.

b. Các loại giống vật nuôi ngoài Danh mục trên, khi nhập khẩu phải được Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp giấy phép khảo nghiệm. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ bổ sung vào Danh mục giống vật nuôi được được phép sản xuất, kinh doanh.

 c. Nhập khẩu phôi, tinh dịch gia súc, môi trường pha chế tinh, trứng giống gia súc và trứng giống gia cầm phải có giấy phép của Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT